Aansluiting kerndoelen basisonderwijs

Aansluiting kerndoelen basisonderwijs

Oefeningen tijdens de lessen op de mat en binnen de digitale leeromgeving sluiten aan op de onderstaande kerndoelen.

Mens en samenleving
34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kunstzinnige oriëntatie
54: leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaring mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55: De leerlingen leren op ‘eigen werk’ en dat van anderen te reflecteren.

Bewegingsonderwijs
57: leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
58: De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan de bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Schijf je in voor de Schooljudo nieuwsbrief